Stadgar

§ 1. NAMN

Föreningens namn är "Carlshamn Oakleaves Amerikansk Fotboll".

§ 2. ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål

 • att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning enligt Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar, samt med särskild målsättning
 • att verka för att göra amerikansk fotboll välkänd i Karlshamn och dess grannkommuner samt
 • att bereda ungdomar i Karlshamn och dess grannkommuner tillfälle att spela amerikansk fotboll och därmed medverka till att ge ungdomar möjlighet till en rikare fritid.
 • Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

§ 3. ORGAN

Föreningens organ är

 • Föreningsstämma
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Valberedning

§ 4. MEDLEMMAR

Till medlem kan antagas person /med intresse för föreningens ändamål.

§ 5. ANSÖKAN

Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse, eller den styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, vilken snarast fattar beslut i frågan och meddelar den sökande.

§ 6. UTTRÄDE

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Medlem som efter två påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7. UTESLUTNING

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av föreningsmöte uteslutas. Vid uteslutning skall motivering lämnas. 

§ 8. STYRELSE

Föreningens styrelse består av ordförande samt 4-8 ledamöter med 2 suppleanter. Styrelsen tillsätter vid det konstituerande mötet de funktioner som behövs. 

Ledamöter och suppleanter väljes växelvis för en period av två år vid årsmöte.

§ 9. SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun.

§ 10. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 november till och med 31 oktober.

§ 11. FÖRENINGSMÖTE

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem som fyllt 16 år en röst. 

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning. 

Årsmöte äger rum tidigast två veckor och senast sex veckor efter avslutat verksamhetsår på plats och tid som bestämmes av styrelsen. 

Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då revisorerna eller en femtedel av föreningens medlemmar så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Extra föreningsmöte skall avhållas inom kommunen för föreningens säte. 

Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast en vecka före årsmöte eller föreningsmöte. Till kallelse för årsmöte skall fogas förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, förslag till långsiktsplan samt valberedningens förslag.

§ 12. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 1. Val av ordförande och protokollförare för årsmötet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.
 6. Revisorernas berättelse för samma tid
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9. Genomgång och beslut om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 10. Beslut om årsavgift till föreningen för kommande verksamhetsår
 11. Genomgång och beslut om långsiktsplan
 12. Behandling av styrelsens propositioner
 13. Behandling av motioner som kommit styrelsen tillhanda senast den 1 november.
 14. Val av ordförande
 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av ledamöter i valberedningen 

Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut. 

Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor och revisorssuppleant.

§ 13. EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Vid extra föreningsmöte må endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. 

Om ej mötet beslutar annorlunda fungerar föreningens ordförande som mötesordförande, och föreningens sekreterare som mötessekreterare. 

Över extra föreningsmöte föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.

§ 14. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar. 

Det åligger styrelsen

 • att verka för föreningens ändamål
 • att verkställa av föreningsmöte fattade beslut.
 • att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring.
 • att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte.
 • att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

§ 15. STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot. 

Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall dels omedelbart anmäla förfall och dels kalla suppleant. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara och har yttranderätt men ej rösträtt.

§ 16. STYRELSEARVODE

Styrelsearvode utgår ej. Ersättning för havda resekostnader utbetalas till den som bor utanför Karlshamns kommun.

§ 17. BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför då ordförande samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 18. REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en på föreningsmöte utsedd revisor. För revisorn utses en suppleant. 

Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorn för granskning senast en vecka före årsmötet. 

Revisorern skall senast en dag före årsmötet avge berättelse över sin granskning.

§ 19. VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av två ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till föreningsmötet.

§ 20. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan göras av föreningsmöte och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring.

§ 21. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav en skall vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna.

§ 22. IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar träder i kraft fr o m den 22 november 1997 då föreningens tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla.